1. Финансиране до 70% от стойността на експертната оценка.

2. Максимален срок 20год. и последна погасителна вноска до навършване на 65год.за мъже /60год. за жени/;

3. Месечният размер на плащанията не трябва да надвишава 30% от нетния месечен доход на кредитополучателя;

4. Блокиране на 6 погасителни вноски /главница +лихва/ по депозит;

5. Представителство –местна фирма, специализирана в продажбите на недвижими имоти или от физическо лице, одобрено от Банката.

Представителството се осъществява по силата на изрично пълномощно за процесуално представителство (параметризиране на представителството по продажбата на имота), изготвено от банката.