В службите по вписванията към Агенция по вписванията се извършва вписване на актове относно недвижими имоти; на искови молби и на постановените по тях решения; на ипотеки и залози по Закона за особените залози; вписване и заличаване на възбрани и други обезпечения, както и други актове в предвидените от закона случаи.

През последната година бяха въведени редица промени, касаещи режима на вписване на сделки с недвижим имоти в Службите по вписванията. От една страна промените бяха продиктувани от указанията на Върховния касационен съд, дадени с Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. по тълкувателно дело № 7/2012 г., а от друга – от промените в Правилника за вписванията, одобрени от Министерски съвет с Постановление № 230 от 25.07.2014 г. и Постановление № 345 от 30.10.2014 г.

По-съществените промени касаят следните обстоятелства:

  1. Актуализиран е списъкът от индивидуализиращи белези на страните по сделките, които следва да се посочват в подлежащите на вписване актове, по-конкретно за чуждестранните физически и юридически лица;
  2. Изрично е уточнено в кои случаи не се посочват индивидуализиращите белези на имота, а именно – при вписване на завещания и на съвкупности от вещи – договори за прехвърляне на наследство, актове за преобразуване на търговски дружества, договори за залог и за прехвърляне на търговско предприятие;
  3. Изрично е предвидена възможността актовете, които не са нотариални, да се вписват и от нотариус и всяко заинтересовано лице, което не е страна по сделката. По този начин се преодолява практиката на съдиите по вписванията да постановяват отказ за вписване в случаите, когато молбата за вписване не се подава от страна по сделката, но има правен интерес от вписването;
  4. Изрично са изброени хипотезите, при които не се изисква описание на имотите съгласно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър и прилагане на кадастрална схема или скица;
  5. Предвидено е специално производство за поправяне на техническа грешка в подлежащите на вписване актове;
  6. Предвидена е възможността да се предоставят заверени преписи и на адвокати, дори и да не са пълномощници на страните по сделката;
  7. Уточнен е редът за заличаване на ипотека от купувача на продаден на публична продан недвижим имот.